O GIGABYTE kompaniji

Pravila korišćenja

Engleska verzija Uslova korišćenja i Izjave o privatnosti će imati prednost u odnosu na lokalnu verziju.

Vlasništvo
Ovaj vebsajt ("Vebsajt”) je osnovan od strane i u vlasništvu GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. ("GIGABYTE”) u svrhu pružanja određenih informacija i usluga.

Pristanak na Uslove korišćenja
Korišćenjem našeg Vebsajta, vi ("korisnik”) pristajete na ove Uslove korišćenja. Za korisnike ispod 16 godina starosti, pravni staratelj mora biti prisutan tokom korišćenja ovog vebsajta. Ukoliko se vi ili vaši pravni staratelji ne slažete sa nekim od ovih uslova, molimo vas da odmah prestanete da koristite informacije ili usluge sa GIGABYTE Vebsajta.

Autorska prava i drugi IP
Sve informacije i usluge (koje uključuju ali nisu ograničene na pisani tekst, aplikacije, softver, muziku, zvuke, slike, animacije, websajt format, ugovore websajta i bilo koje druge tipove informacija) obezbeđene na ovom websajtu pripadaju GIGABYTE-u i nosiocima prava, su zaštićeni u okviru relevantnog vlasništva, zaštite autorskih prava, zaštitnog znaka, patenta i drugih zakona. Zabranjeno je umnožavati, distribuirati, prilagođavati, menjati, javno emitovati, javno prenositi, prebacivati, iznajmljivati, prodavati, ili nelegalno koristiti bilo koje gore pomenute informacije bez odgovarajuće napisane autorizacije od strane GIGABYTE-a. U slučaju povrede prava na intelektualnu svojinu, prekršilac će preuzeti sve pravne obaveze i GIGABYTE zadržava pravo da preuzme dalje pravne postupke.

Uslovi licence softvera
Bilo koja preuzimanja i/ ili instaliranja softvera koji je obezbeđen od strane GIGABYTE websajta su ograničena Ugovorom o licenci samog softvera. Ne preuzimajte, instalirajte ili koristite softver ukoliko se ne slažete sa nekom izjavom, ograničenjem ili sadržajem u Ugovoru o licenci. Ne umnožavajte softver na drugim serverima ili medijskim formatima. Sve modifikacije, obrnuti inženjering , dekompajliranja, ili rastavljanje softvera, kao i uklanjanje ili izmena zaštitnog znaka, logo(a) ili poruka koje skreću pažnju u vezi sa softverom su zabranjene zakonom.

Vaše korišćenje Vebsajta
Sve usluge i informacije koje je obezbedio GIGABYTE websajt su zaštićene zakonom. Sledeće ponašanje prilikom korišćenja websajta je zabranjeno zakonom: (1) podsticanje ili učestvovanje u bilo kom nelegalnom postupku (postupcima) ili aktivnostima korišćenjem usluga i informacija obezbeđenih od strane GIGABYTE websajta. (2) Ometanje ili prekidanje bilo koje usluge ili konekcije servera GIGABYTE websajta. (3) Kreiranje linkova za GIGABYTE websajt zarad profita ili preprodaje GIGABYTE internet usluga. (4) Postavljanje, prenošenje ili distribuiranje bilo kakvih pogrešnih ili obmanjujućih reklama ili promotivnih informacija koje se tiču GIGABYTE websajta. (5) Prenošenje bilo kakvih informacija sa namerom da krše zakonska prava drugog lica. (6) Prenošenje bilo kakvih nelegalnih informacija, podsticanje nelegalnih aktivnosti, ili pomaganje ili podržavanje nelegalnih aktivnosti drugih lica. (7) Prenošenje informacija, čiji su sadržaj ili čin prenošenja nelegalni u primenjenom domaćem ili međunarodnom pravu. (8) Prenošenje bilo kojih informacija (uključujući ali ne ograničavajući se na tekst, poruke, slike, fajlove, linkove, softver ili bilo koji format informacije) zlonamerno, uz nepravilnosti, kršenje zakona, pretnje, izmene, klevetanje, vulgarnosti, neprikladnost, podsticanje mržnje ili bilo koje forme netrpeljivosti u komunikaciji. GIGABYTE ima pravo da izbriše bilo koje reči, materijal ili sadržaj koji se nalazi na sajtu i za koje GIGABYTE misli da su neprikladni.
Pristajete na ove Uslove korišćenja i sve uslove i propise. GIGABYTE zadržava pravo da proveri važenje vaših kvalifikacija u bilo kom trenutku tokom ili posle nekog Vebsajt događaja, i zadržava pravo da vas diskvalifikuje sa bilo kog Vebsajt događaja uključujući i vašu kvalifikaciju za nagradu ukoliko je vaše ponašanje na bilo koji način nedolično zbog korupcije ili sumnje na korupciju na Vebsajt događaju. GIGABYTE-ovo neizvršavanje nekih prava ne predstavlja odricanje od ovih prava

Lični podaci
GIGABYTE koristi sve registrovane ili prebačene lične podatke u skladu sa Polisom privatnpsti . GIGABYTE neće otkrivati nikakva imena, adrese, email adreses i/ili druge zaštićene lične podatke drugoj strani ili javnosti bez saglasnosti svakog korisnika osim ako ne dođe do sledećih situacija,  ili u sličaju izuzetka kod uslova korišćenja ili polise privatnosti.

(1) Po potrebi pružiti uslugu/ispuniti ugovor sa vama.
(2) Kako je propisano zakonom.
(3) Po zahtevu sudskih ili državnih vlasti po zahtevu policije.
(4) Kako bismo zaštitili prava i svojinu u vlasništvu GIGABYTE.
(5) Radi zaštite bezbednosti drugih korisnika, registara i/ili trećih strana.
(6) GIGABYTE neće prodati niti ponuditi lične podatke dostavljene od strane Vebsajt korisnika ili registara trećim stranama (pojedincima, kompanijama ili drugima).

Naloži, šifre i bezbednost
Kako biste pristupili određenim uslugama ovog Vebsajta, od vas se može zahtevati da podesite korisničko ime i šifru. Bićete odgovorni za poverljivost šifre i korisničkog imena vašeg naloga. 
Ukoliko GIGABYTE sazna da su nalog ili šifra GIGABYTE naloga zloupotrebljeni, GIGABYTE može da odmah suspenduje ili ukine šifru naloga, nalog ili njegovo korišćenje na ovom Vebsajtu, ili da ukloni povezane informacije vezane za ovaj nalog.


Korisnički sadržaj
Kada otpremite, prenesete, stavite ili obezbedite informacije na ovaj sajt, Vi dodeljujete GIGABYTE-u, njegovim filijalama i podružnicama, svetsko, neisključivo, nepovratno, bez plaćanja naknade, prenosivo, pravo pod licencom da se promoviše i distribuira deo ili informacija u celosti u bilo kojim medijskim formatima na bilo koji način, uključujući bez ograničenja modifikacije, reprodukovanje, javno emitovanje, javno prenošenje, adaptaciju, distribuiranje, izdavanje, javno puštanje, ili neku drugu upotrebu informacija. Ukoliko nemate autorizaciju za navedena prava, molimo Vas ne otpremajte, prenosite, stavljajte ili dopremajte informacije na ovaj websajt. Ukoliko ste optuženi za navodno kršenje nekog IPR-a trećeg lica, GIGABYTE zadržava pravo da okonča i/ili ograniči Vaš pristup websajtu. Svi naslovi i prava na zaštitu intelektualne svojine na sadržaj trećeg lica koji se nalazi na sajtu ili kome se može pristupiti putem korišćenja websajta, je vlasništvo podjednako svih vlasnika sadržaja i može se zaštititi primenom zakona i sporazuma vezanih za zaštitu intelektualne svojine. Ukoliko smatrate da ovakav sadržaj ili usluge ne krše prava, možete dostaviti kontra obaveštenje GIGABYTE-u sa kontakt informacijom pokazanom na obaveštenju, GIGABYTE će nastaviti sa odgovarajućom procedurom u skladu sa važećim zakonima.


Ažuriranja
GIGABYTE zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni bilo koji sadržaj u ovim Uslovima korišćenja i svaka od ovih promena stupa na snagu po postavljanju na Vebsajt. Ovi Uslovi korišćenja mogu da se odnose na druge smernice, obaveštenja, sporazume ili druge uslove Vebsajta čak i one koje je obezbedio GIGABYTE ili bilo koju informaciju sadržanu u Vebsajtu, i takva referenca će biti sastavni deo svih Uslova korišćenja.

Linkovi ka drugim sajtovima
Neki od sadržaja websajta su obezbeđeni od strane trećeg lica, i ovaj websajt Vam može omogućiti pristup uslugama ili websajtu trećeg lica. Možete odlučiti po Vašem nahođenju da pristupite i koristite ovakve usluge ili websajtove, pri čemu i takvo korišćenje podleže uslovima između Vas i tog trećeg lica, uključujući ali ne ograničavajući cenu robe, sistem potvrđivanja narudžbina, maksimalnu količinu narudžbine, dostavljanje proizvoda i polisu plaćanja. GIGABYTE neće biti odgovoran ni za ugovor između Vas i nekog trećeg lica, niti za sadržaj koji je obezbeđen od strane tog trećeg lica.

Odricanje od odgovornosti
Iako je GIGABYTE sproveo priličnu verifikaciju materijala koji objavljuje na Vebsajtovima, sve informacije koje se nalaze na Vebsajtu bi trebalo da budu u "izvornim" stanjima, a GIGABYTE ne garantuje efikasnost, podobnost, odgovornost, a ni za sadržaj Vebsajta. Štaviše, GIGABYTE se odriče od odgovornosti za bilo koji direktni, indirektni, slučajni, posledični ili specijalni gubitak ili oštećenje usled sledećih okolnosti:
(1) Korišćenje bilo kojih informacija ili usluga koje je obezbedio GIGABYTE Vebsajt;
(2) Prekid ili nedostupnost nekih GIGABYTE Vebsajt informacija i usuga;
(3) Usled greške ili netačne informacije ili bilo koje tehničke greške koje nastanu usled vašeg korišćenja opreme ili programa na ovom Vebsajtu;
(4) Neovlašćene revizije ovog Vebsajta od treće strane.
Pored toga, GIGABYTE ni u kom slučaju neće preuzeti nikakvu odgovornost za gubitak ili oštećenja tokom nedostajućeg ili netačnog veb sadržaja, speling grešaka, pogrešnog izračunavanja ili odlaganja ili kašnjenja u ažuriranju podataka i sličnog.
GIGABYTE zadržava pravo da uradi bilo šta od sledećeg, u bilo kom trenutku, bez obaveštenja: (1) da modifikuje, suspenduje ili prekine rad ili pristup Vebsajtu, iz bilo kog razloga; (2) da modifikuje ili promeni Vebsajt, ili neki deo Vebsajta, i sve primenljive polise i uslove; i (3) da prekine rad Vebsajta, ili nekog dela Vebsajta, ukoliko je neophodno sprovede rutinsko ili nerutinsko održavanje, korekciju greške, ili druge promene.

Ograničenje odgovornosti
Osim kada je zabranjeno zakonom, GIGABYTE ni u kom slučaju neće biti odgovoran za bilo koje indirektno, posledićno, primerno ili kazneno oštećenje, uključujući izgubljeni profit, čak iako je GIGABYTE bio posavetovan o mogućnosti da se dogode ovakva oštećenja.
Ukoliko se, bez obzira na druge odredbe ovih Uslova korišćenja, GIGABYTE smatra odgovornim za bilo koju štetu ili gubitak koji nastane usled ili je na bilo koji način povezan sa vašim korišćenjem Vebsajta ili bilo kog Sadržaja, GIGABYTE-ova odgovornost ni u kom slučaju neće preći najviše od (1) ukupne vrednosti bilo koje pretplate ili sličnih nadokana vezano za bilo koje usluge ili karakteristike na Vebsajtu koje su plaćene 6 meseci ranije u odnosu na datum od inicijalnog potraživanja protiv GIGABYTE-a (ali ne uključujući cenu kupovine za bilo koje GIGABYTE hardver ili softver proizvode ili bilo koji postprodajni/program podrške garancije), ili (2) US$100.00. Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju ograničavanja odgovornosti, tako da se predstojeća ograničenja ne odnose na vas.

Povraćaj
Pristajete na povraćaj i smatrate GIGABYTE, njegove službenike, direktore, deoničare, prethodnike, naslednike u interesu, zaposlene, agente, filijale i podružnice, neškodljivim za bilo koje zahteve, gubitke, odgovornosti, potraživanja i troškove (uključujući advokatkse troškove), napravljenim protiv GIGABYTE-a od treće strane zbog ili u vezi sa vašim korišćenjem Vebsajta.

Nadležno pravo: Rešavanje sporova
Bilo koji konflikt ili sporovi koji nastanu usled korišćenja nekih od GIGABYTE-ovih Vebsajtova su određeni zakonima Republike Kine. U slučajevima kada se spor ne može rešiti na početku pomoću alternativnih procedura za rešavanje sporova, Okružni sud u Tajpeju (republika Kina) će biti sud početnog saslušanja.