O GIGABYTE kompaniji

Pravila korišćenja

02/10/2014
1. Ovaj websajt je osnovan od strane GIGABYTE Technology Co., Ltd. (u daljem tekstu "GIGABYTE") za cilj obezbeđivanja određenih informacija i usluga. Molimo Vas da pažljivo pročitate Ugovor o korišćenju websajta koji sledi pre nego što koristite sajt. Za korisnike koji imaju dvadeset (20) godina ili manje, zakonski staratelj mora biti prisutan tokom čitanja Ugovora. Ako se Vi ili Vaš pravni savetnik ne slažete sa nekom klauzulom ili polisom u ovom Ugovoru, molimo Vas da odmah prestanete sa korišćenjem sajta. Ukoliko korisnik nastavi sa korišćenjem GIGABYTE websajta, korisnik i njegov ili njen zakonski staratelj se implicitno slažu sa svim polisama, izjavama i sadržajem koji se nalazi u Ugovoru o korišćenju websajta. GIGABYTE zadržava pravo da u svako doba izmeni bilo koji sadržaj u ovom Ugovoru i svaka od ovih promena će stupiti na snagu nakon njenog objavljivanja na websajtu. Ako se Vi ili Vaš zakonski staratelj ne slažete sa promena(ma) koje su učinjene, molimo Vas da se odmah uzdržite od korišćenja informacija ili usluga na GIGABYTE websajtu. Otuda se ovaj sadržaj može odnositi na druge smernice, obaveštenja, sporazume ili druge uslove websajta koje je obezbedio GIGABYTE ili bilo koju informaciju koja se nalazi na websajtu, i takve reference čine sastavni deo ovog Ugovora.

2. Neki od sadržaja websajta su obezbeđeni od strane trećeg lica, i ovaj websajt Vam može omogućiti pristup uslugama ili websajtu trećeg lica. Možete odlučiti po Vašem nahođenju da pristupite i koristite ovakve usluge ili websajtove, pri čemu i takvo korišćenje podleže uslovima između Vas i tog trećeg lica, uključujući ali ne ograničavajući cenu robe, sistem potvrđivanja narudžbina, maksimalnu količinu narudžbine, dostavljanje proizvoda i polisu plaćanja. GIGABYTE neće biti odgovoran ni za ugovor između Vas i nekog trećeg lica, niti za sadržaj koji je obezbeđen od strane tog trećeg lica.

3. Sve informacije i usluge (koje uključuju ali nisu ograničene na pisani tekst, aplikacije, softver, muziku, zvuke, slike, animacije, websajt format, ugovore websajta i bilo koje druge tipove informacija) obezbeđene na ovom websajtu pripadaju GIGABYTE-u i nosiocima prava, su zaštićeni u okviru relevantnog vlasništva, zaštite autorskih prava, zaštitnog znaka, patenta i drugih zakona. Zabranjeno je umnožavati, distribuirati, prilagođavati, menjati, javno emitovati, javno prenositi, prebacivati, iznajmljivati, prodavati, ili nelegalno koristiti bilo koje gore pomenute informacije bez odgovarajuće napisane autorizacije od strane GIGABYTE-a. U slučaju povrede prava na intelektualnu svojinu, prekršilac će preuzeti sve pravne obaveze i GIGABYTE zadržava pravo da preuzme dalje pravne postupke.

4. Bilo koja preuzimanja i/ ili instaliranja softvera koji je obezbeđen od strane GIGABYTE websajta su ograničena Ugovorom o licenci samog softvera. Ne preuzimajte, instalirajte ili koristite softver ukoliko se ne slažete sa nekom izjavom, ograničenjem ili sadržajem u Ugovoru o licenci. Ne umnožavajte softver na drugim serverima ili medijskim formatima. Sve modifikacije, obrnuti inženjering , dekompajliranja, ili rastavljanje softvera, kao i uklanjanje ili izmena zaštitnog znaka, logo(a) ili poruka koje skreću pažnju u vezi sa softverom su zabranjene zakonom.

5. Sve usluge i informacije koje je obezbedio GIGABYTE websajt su zaštićene zakonom. Sledeće ponašanje prilikom korišćenja websajta je zabranjeno zakonom: (1) podsticanje ili učestvovanje u bilo kom nelegalnom postupku (postupcima) ili aktivnostima korišćenjem usluga i informacija obezbeđenih od strane GIGABYTE websajta. (2) Ometanje ili prekidanje bilo koje usluge ili konekcije servera GIGABYTE websajta. (3) Kreiranje linkova za GIGABYTE websajt zarad profita ili preprodaje GIGABYTE internet usluga. (4) Postavljanje, prenošenje ili distribuiranje bilo kakvih pogrešnih ili obmanjujućih reklama ili promotivnih informacija koje se tiču GIGABYTE websajta. (5) Prenošenje bilo kakvih informacija sa namerom da krše zakonska prava drugog lica. (6) Prenošenje bilo kakvih nelegalnih informacija, podsticanje nelegalnih aktivnosti, ili pomaganje ili podržavanje nelegalnih aktivnosti drugih lica. (7) Prenošenje informacija, čiji su sadržaj ili čin prenošenja nelegalni u primenjenom domaćem ili međunarodnom pravu. (8) Prenošenje bilo kojih informacija (uključujući ali ne ograničavajući se na tekst, poruke, slike, fajlove, linkove, softver ili bilo koji format informacije) zlonamerno, uz nepravilnosti, kršenje zakona, pretnje, izmene, klevetanje, vulgarnosti, neprikladnost, podsticanje mržnje ili bilo koje forme netrpeljivosti u komunikaciji. GIGABYTE ima pravo da izbriše bilo koje reči, materijal ili sadržaj koji se nalazi na sajtu i za koje GIGABYTE misli da su neprikladni.

6. Bilo ko ko namerava da koristi informacije ili usluge preko GIGABYTE websajta i prenosi ili registruje njene ili njegove lične informacije na websajtu bi trebalo da garantuje originalnost ličnih podataka. Ukoliko se otkriju lažne ili falsifikovane informacije, on ili ona će snositi pravne obaveze sami. GIGABYTE koristi sve registrovane ili prenesene lične informacije u skladu sa Politikom privatnosti. Gigabyte ne bi trebalo da otkriva imena, adrese, email adrese i/ili druge zaštićene lične informacije drugom licu ili javno bez validnog pristanka svakog pojedinačnog korisnika osim ako dođe do neke od navedenih situacija, ili ukoliko dođe do izuzetaka u Ugovoru o korišćenju usluga ili Polisi privatnosti. (1) Ako je zahtevano zakonom. (2) Ako je zahtevano od strane bilo kojih pravnih ili državnih organa u cilju sprovođenja zakona. (3) Zbog zaštite prava i vlasništva GIGABYTE-a. (4) Zbog zaštite sigurnosti drugih korisnika, registara, i/ili trećeg lica. (5) GIGABYTE neće prodati ili obezbediti bilo koju ličnu informaciju koju je dostavio neki korisnik websajta ili registar preko GIGABYTE websajta nekom trećem licu (pojedincu, kompaniji ili drugom). Međutim GIGABYTE Technology Co., Ltd i/ili članovi njegove korporacije imaju pravo da koriste bilo koju informaciju koju su dostavili korisnici ili registri za potrebe marketinga ili prodaje. (6) Korisnici ili registratori GIGABYTE websajta priznaju i slažu se da GIGABYTE Technology Co., Ltd, članovi njegove korporacije i/ili poslovni partner(i) zadrže pravo da sakupe, koriste, skladište, prerade i prenesu bilo koju ličnu informaciju koja je data za svrhe marketinga, prodaje, pružanje usluga, i/ili istraživanja.

7. GIGABYTE obezbeđuje odgovarajuće mere skrininga za materijal koji je objavio na internetu. Sve informacije koje su obezbeđene na websajtu bi trebalo da budu “kao što jesu” i tačne. Međutim, GIGABYTE ne garantuje efektivnost, podobnost, odgovornost i/ili potencijalno kršenje pravila ili sa druge strane sadržaja websajta. Štaviše, GIGABYTE ne preuzima odgovornost za bilo koju direktnu, indirektnu ili bilo koju drugu formu gubitka ili štete usled prekida ili nedostupnosti neke GIGABYTE websajt funkcije, informacije ili usluge. Pored toga, ni u kom slučaju GIGABYTE neće preuzeti odgovornost za bilo koji gubitak prouzrokovan internet sadržajem koji nedostaje ili je netačan, greškama u pisanju, pogrešnim procenama, ili kašnjenjem ili razgraničenjem prilikom ažuriranja podataka i slično. GIGABYTE neće biti odgovoran za bilo koju nepreciznu ili netačnu informaciju, koja je nastala zbog nekog internet korisnika ili opreme ili programiranja koje je u vezi sa, ili je korišćeno na ovom websajtu, ili zbog neke tehničke greške, ili bilo koje kombinacije koja se može pojaviti u toku administracije ovog websajta uključujući bilo koji propust, prekid, brisanje, defekt, kašnjenje u operaciji Ili prenošenju, komunikacijskim linijama ili telefonu, kvara u mobilnoj ili satelitskoj mreži, tehničkih problema ili zastoja na internetu ili websajtu, kvara softvera, krađe ili uništavanja ili neovlašćenog pristupa ili promene ulaza i bilo koje povrede ili štete na Vašem kompjuteru koja je u vezi sa, ili je rezultat učestvovanja u preuzimanju materijala na ovom websajtu.

8. Svi korisnici GIGABYTE websajta moraju da razmotre GIGABYTE Ugovor o korišćenju websajta i sve povezane primenljive zakone. U slučaju kršenja ovog Ugovora, GIGABYTE zadržava pravo da ukloni korisnikovo ovlašćenje da pretražuje informacije ili koristi bilo koje usluge omogućene putem GIGABYTE-a, u bilo kom trenutku. GIGABYTE dalje zadržava pravo da pravno goni za bilo koji gubitak ili štetu nastalu usled ponašanja ili aktivnosti korisnika. Prekršilac i njegov ili njen zakonski staratelj (ukoliko ih ima) će preuzeti pravne obaveze zajedno (uključujući advokatske i sudske troškove).

9. Bićete sami odgovorni za otpremanje informacija, prenošenje, ubacivanje ili snabdevanje ovog sajta s Vaše strane, i nijedna od ovih informacija ne predstavlja mišljenje GIGABYTE-a. Radi izbegavanja sumnje, informacije bez ograničenja uključuju informacije, podatke, tekst, softver, muziku, zvuk, fotografije, grafike, video, poruke ili druge materijale ("informacije”). Kada otpremite, prenesete, stavite ili obezbedite informacije na ovaj sajt, Vi dodeljujete GIGABYTE-u, njegovim filijalama i podružnicama, svetsko, neisključivo, nepovratno, bez plaćanja naknade, prenosivo, pravo pod licencom da se promoviše i distribuira deo ili informacija u celosti u bilo kojim medijskim formatima na bilo koji način, uključujući bez ograničenja modifikacije, reprodukovanje, javno emitovanje, javno prenošenje, adaptaciju, distribuiranje, izdavanje, javno puštanje, ili neku drugu upotrebu informacija. Ukoliko nemate autorizaciju za navedena prava, molimo Vas ne otpremajte, prenosite, stavljajte ili dopremajte informacije na ovaj websajt. Ukoliko ste optuženi za navodno kršenje nekog IPR-a trećeg lica, GIGABYTE zadržava pravo da okonča i/ili ograniči Vaš pristup websajtu. Svi naslovi i prava na zaštitu intelektualne svojine na sadržaj trećeg lica koji se nalazi na sajtu ili kome se može pristupiti putem korišćenja websajta, je vlasništvo podjednako svih vlasnika sadržaja i može se zaštititi primenom zakona i sporazuma vezanih za zaštitu intelektualne svojine. Ukoliko smatrate da ovakav sadržaj ili usluge ne krše prava, možete dostaviti kontra obaveštenje GIGABYTE-u sa kontakt informacijom pokazanom na obaveštenju, GIGABYTE će nastaviti sa odgovarajućom procedurom u skladu sa važećim zakonima.


10. Od Vas se zahteva da obezbedite tačne, precizne, važeće i potpune informacije o sebi ako ste na to navedeni ili ako se to od Vas zahteva u toku procesa registracije GIGABYTE računa. Možete pristupiti svojim ličnim informacijama i promeniti ih preko ovog websajta u bilo kom trenutku. Možete videti i promeniti svoje registracione informacije tako što ćete se ulogovati i promeniti podešavanja računa na websajtu. Zbog sigurnosti Vašeg računa, od Vas će se tražiti da se prijavite sa svojim login ID i šifrom. Jedino ste vi potpuno odgovorni za obezbeđivanje poverljivosti Vaše šifre i korisničkog imena, i za sve aktivnosti koje se jave na Vašem računu. Ukoliko GIGABYTE sazna da je račun/šifra GIGABYTE računa zloupotrebljen, GIGABYTE može odmah da suspenduje ili ukine ovakvu šifru GIGABYTE računa, račun (ili bilo koji deo istog) ili korišćenje ovog websajta, i da ukloni sve informacije povezane sa ovakvim GIGABYTE računom sa ovog websajta. Trebalo bi da se složite sa ovim Uslovima i ne bi trebalo da kršite bilo koji važeći zakon i regulative. GIGABYTE zadržava pravo da verifikuje validnost Vašeg članstva u bilo kom trenutku tokom ili posle nekog događaja na websajtu, i zadržava pravo da Vas diskvalifikuje (čak i kao dobitnika) sa bilo kog događaja na websajtu uključujući Vašu nagradnu kvalifikaciju koji predstavlja bilo koji prekršaj ili sumnju u prekršaj sa Websajt događaja bez bilo kakvog obaveštenja. Neuspeh da sprovede bilo koje od ovih prava za GIGABYTE otuda ne predstavlja odricanje od ovih prava.

11. Bilo kakav konflikt ili spor nastao usled korišćenja neke informacije sa GIGABYTE websajta, usluga ili Ugovora o korišćenju websajta je regulisan zakonima Republike Kine. U slučaju kada spor ne može početno da se reši putem alternativnih procedura za rešavanje sporova, Okružni sud u Tajpeju (Republika Kina) će biti sud početnog saslušanja.